Styret valgte konkurs istedenfor gjeldsforhandling.

På generalforsamling (GF) 16. februar 2016 ble det valgt nytt styre for Polarporten AS som følger: 

- Martin Hansen, styreleder, tlf 90738067, mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ole Johan Rødvei, nestleder, t 91352007, mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Arne-Kristian Dønland, styremedlem, tlf 41618012 mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Svein-Hugo Larssen, styremedlem, tlf 97666655 mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Svein Eriksen, styremedlem, t 92038575, mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Magne Nymo, varamedlem, tlf 90894237 mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Vigdis Amundsen, varamedlem, tlf 95280741 mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Bjørn Martinsen, varamedlem, mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Etter bare 6 uker i styret valgte styreleder Martin Hansen å avvikle Polarporten AS ved å begjære oppbud til Nord-Troms Tingrett 30. mars 2016. Tingretten har tatt saken under behandling som konkursbo med bostyrer advokat Ingar Nordmo Olsen. Frist for å anmelde krav til boet er mandag 25. april, og skiftesamling er berammet til 11. mai kl 0900. 

Styreleder oppgir gjeldssituasjonen som årsak til opphør. Til byens aviser har han oppgitt en gjeld på 5 mill kr, mens aksjekapitalen er på 2,5 mill kr. 

 

Styret valgte konkurs

Terje Walnum har vært daglig leder i selskapet fram til desember 2015, da han sluttet i protest mot Martin Hansens sabotering av styrets arbeid. Han opplyser at gjeldens riktige størrelse er på ca 1,5 mill kr, og at en konkurs på dette tidspunktet er unødvendig, overilet og mangler grunnlag. Walnum er største kreditor i selskapet. 

Etter GF 16. februar med nytt styrevalg har Walnum bedt om oppgjør av sitt tilgodehavende, samtidig som han har tilbudt styret å foreta gjeldsforhandlinger og slette gjeld. Styret har valgt offentlig konkurs-behandling uten å ville forhandle om gjeldssletting. Avgjørelsen er ikke begrunnet i styrets protokoll eller andre meldinger. 

Med dette valgte styret å ignorere aksjonærenes interesser, fordi en konkurs sletter aksjonærenes innskudd og avvikler Polarporten AS, inklusive alle eiendeler. En gjeldsforhandling og tilbudt gjeldssletting hadde vært bedre for aksjonærene, og for en videreføring av tunnelprosjektet. 

Valget på GF fant sted etter en ille-luktende prosess hvor valgkomiteen v/Vigdis Amundsen unnlot å vurdere eksterne kandidater som styreleder. Valgkomiteens forslag ble kjent samme dag som GF, følgelig var det for sent å finne andre kandidater. Største aksjonær i PP, Sparebanken Nord-Norge Invest AS, hadde for første gang i PPs historie utstedt stemmefullmakt, som var til den nye kandidaten som styreleder. 

Terje Walnum sendte 11. april ut en skriftlig orientering til aksjonærene. Der stod det bl a: ”Undertegnede har skriftlig og muntlig, både før og etter GF advart om at den nye styrelederen er fullstendig ukvalifisert for dette styrevervet. Dette kan hevdes fordi han har vært styremedlem i PP det siste året. Nå ser vi resultatet. Dessverre blir det nå vanskeligere å ivareta aksjonærenes interesser. Det gjenstår å se om selve tunnelprosjektet kan la seg videreføre på en positiv måte. 

Styrelederen har med dette påført aksjonærene et unødvendig tap av innskuddene, med risiko for sletting av alle eiendeler i selskapet. Totale utgifter for PP til prosjektarbeidet i løpet av ca 14 års drift har vært ca 7,5 mill kr.” 

 

Konkursbehandlingen 

Dette er tidkrevende og kan skade fremdriften for prosjekt Tindtunnelen. 

Som største kreditor forsøker Terje Walnum å få hånd om KU (konsekvensutredningen) og andre eiendeler slik at prosjektet kan videreføres. Disse eiendelene vil han overføre til et nytt AS som kan overta den formelle rollen som tiltakshaver for prosjekt Tindtunnelen. 

Ifølge opplysninger fra andre medlemmer i styret vil den nå avgåtte styreledelsen selv forsøke å tilta seg en styringsrolle for prosjekt Tindtunnelen fremover. Foreløpig er det ukjent hvordan de vil forsøke å få overta prosjektet. 

 

Veien videre 

Nåværende aksjonærer blir nullstillet økonomisk som følge av styreleders unødvendige konkursbegjæring. 

Etter konkurs står nåværende aksjonærer igjen uten formelle rettigheter og med tap av aksjonær-innskuddet. 

Det kan komme et nytt AS hvor det blir åpent for nye aksjonærer. Terje Walnum har lansert en plan for å ivareta nåværende aksjonærers økonomiske innskudd. Det gjenstår å se om dette lar seg gjennomføre.

 

 

 

Sist oppdatert ( onsdag 18. mai 2016 23:08 )