Kommunestyret 25.april 2012 valgte Tindtunnelen med E8 i østre trasé.

 

Den årelange striden om E8 i Ramfjorden kulminerte da kommunestyret valgte østsida og avviste Vegvesenets reguleringsplan for vestsida med bru over fjorden.

Kommunen ber om ny reguleringsplan fra Vegvesenet for strekningen Sørbotn – Ramfjordmoen. Denne parsellen ble utredet av Vegvesenet i 2007, og derfor er grunnlaget for en regplan tilstede allerede. Ny regplan trenger ikke å kreve lang tid. Med raskt arbeid kan den fullføres i 2012. I så fall kan anlegget påbegynnes i 2013.

Byrådet og kommunestyrets flertall ønsker vurdering av Tindtunnelen. Vår KU (konsekvensutredning) ble levert i oktober 2008, og nå kan den sendes på offentlig høringsrunde. Siden det er gått noen år, så foretar vi en oppdatering til aktuelle data vedr trafikk, økonomi og anleggskostnader før høringsrunden.

Kommunens oppgave blir bl a å avklare innsigelse fra fylkesmannen i 2007 vedr noen fuglearter og naturmangfold. De aktuelle fugleartene har nå fått lavere risikoklasse. Innsigelsen er heller ikke stedfestet mht områder, hekkeplasser mv, slik at forslag om avbøtende tiltak ikke kan saksbehandles.

Det er ikke grunnlag for 6 eller 10 års forsinkelse, slik motstanderne av østsida har hevdet.

Ressursene i tunnel-selskapet samles nå om planbehandlingen og videreføring i utvikling av reguleringsplan.

Aksjekapitalen må økes for å fullføre dette. Se Aksjeinformasjon/Aksjetilsagn for å delta i kommende aksjerunde.