Kommunen ønsker å oppdatere kommunedelplanen (kdp) fordi nåværende plan er blitt for gammel og bare dekker et snevert område.

Byutvikling laget utkast til planprogram for kdp i 2010 som var på høringsrunde med folkemøte. Merknadene i høringsrunden og på folkemøtet var ganske massive.

Ved behandling av planprogrammet i januar 2011 ble likevel veldig lite av merknadene tatt hensyn til. Det politiske flertallet, ledet av Eduardo da Silva i Ap, legger opp til en ny overkjøring av folkeflertallet i Ramfjord.

De viktigste sakene i Ramfjord er antakelig E8, Fv 91, EISCAT, næringsområder, landskapsvurdering og geologien i området Leirbakken.

Det meste av disse sakene holdes utenfor kdp-arbeidet og behandles som enkeltsaker. Dermed unngår man en helhetlig behandling av enkeltsakene som ledd i en samlet vurdering.

Næringsområde på Leirbakken er allerede tatt som enkeltsak og vedtatt som haste-sak. EISCAT og næringsområde på Ramfjordmoen inngår i kdp. Fv 91, geologi og landskap fikk en tilfeldig behandling i planprogrammet, som ikke lover bra for innholdet i kommunedelplanen.

Ferdig utkast til kdp vil ikke foreligge i 2011, ifølge kommunens saksfremlegg til kommuneplanens arealdel.

EISCAT er gitt nye særrettigheter i planprogrammet for kdp. De gis mulighet til båndlegging av tomter som berører EISCATs virksomhet, samt rett til avvisning av virksomheter i nærområdet. Dette skjer uten garantier fra EISCAT om fremtidig virksomhet, eller krav om innløsning eller erstatning til berørte tomteeiere eller bedrifter.

Disse spesielle rettighetene er antakelig lovstridige, og kommunen kan komme i økonomisk ansvar overfor berørte grunneiere og virksomheter.

I vedtatt arealplan for distriktene er avsatt næringsområde på Ramfjordmoen ved siden av EISCATs område. Etter merknadsfristen for saken har Universitetet, som er en av eierne i EISCAT, skrevet protest som omfatter båndlegging av tomter og avvisning av virksomheter.

Tiltross for kommunestyrets vedtak, og merknad fra Uit etter utgått frist, uten behandling hos Fylkesmannen, så er merknaden fra UiT/EISCAT tatt hensyn til i opplegget for kommunedelplanen.

Lederen for Byutviklingskomiteen, Eduardo da Silva, er ansatt hos Uit på samme avdeling som Eiscat hører under. Likevel har han deltatt i møter/forhandlinger på vegne av kommunen overfor EISCAT. Det har vært hevdet at da Silva er inhabil, og 2 partier støttet dette, men komiteens politiske flertall  mener at da Silva er habil.

 

Sist oppdatert ( torsdag 18. august 2011 11:06 )