Kommunestyret vedtok bru over Ramfjorden med ny E8 på vestsida av Ramfjorden, uten tilknytning til Tindtunnelen.

Det blir dårlig mulighet for tilknytning til Tindtunnelen for ny E8 i Ramfjorden. Østre alternativ over Ramfjordmoen passer bedre for trafikken og gir tilknytning til nye næringsområder og arbeidsplasser.

I den nye kommunedelplanen for E8 i Ramfjord anbefaler Vegvesenet et alternativ på vestsida med bru over fjorden. For østre alternativ over Ramfjordmoen hevder Vegvesenet at innsigelser fra fylkeskulturetaten basert på gamle fangstgroper kan stanse tilknytningen til Tindtunnelen.

Østre alternativ over Ramfjordmoen er det som passer best for E8-trafikkens tilknytning til Tind-tunnelen og gir kortest totaldistanse til/fra byen.

Østre alternativ gir også mulighet for etablering av nye næringsområder og nye arbeidsplasser til Ramfjordområdet. Tilknytning til næringsområder er ikke mulig med E8 på vestsida av fjorden.

Vegvesenet antar at vestre E8-alternativ skal kunne gi grunnlag for vegbevilgninger i 2014 og de nærmeste årene etterpå. Vi mener at vestre alternativ vil utsette bevilgninger enda lengre. Bompengene i Tindtunnelen kan bli 25-30 % høyere for samtlige trafikanter ved det vestre alternativet.

Tindtunnelens KU (konsekvensutredning) blir fremlagt i oktober 2008. Da kan kommunen behandle pånytt saken om trasévalg for E8 i Ramfjord.

Fylkestinget har foreslått at E8 i Ramfjord tildeles 800 mill kr i Nasjonal Transportplan som skal sluttbehandles i Stortinget våren 2009. Dette kan bidra til å redusere bompengesatsene for Tind-tunnelen.

Tindtunnelens styre har også tilbudt Vegvesenet å forskuttere vegbyggingen på østsida som blir tilknytning for Tind-tunnelen.

 

Sist oppdatert ( torsdag 26. mai 2011 21:23 )