Ordføreren og regionvegsjefen har bestemt seg for å bruke dødsulykkene på E8 til å presse fram dårlige vegløsninger, ved å skape hastevedtak med minimum av debatt.

De bruker også dødsulykkene til å blande sammen saker som hver for seg krever en edruelig behandling.

Saken om midtrekkverk i Lavangsdalen og nye reguleringsplaner der er uavhengig av saken om trasévalg for E8 i Ramfjorden.

Valg mellom østsida og vestsida i Ramfjorden, dvs nytt trasévalg for E8, er uavhengig av spørsmålet om midtrekkverk og vegvalg i Lavangsdalen.

Begge er deler av E8, og begge deler influeres av spørsmålet om midtrekkverk. Men utover dette er de adskilte vegsaker. Regionvegsjefen og ordføreren bruker dødsulykkene til å skape tidspress og sammenblanding av begge sakene.

Ifølge avisene i juli er de blitt enige om å fremskynde regplan for E8 vest til september, og sende saken direkte på høringsrunde. Så vil de ha saken i kommunestyret i november og fylkestinget i desember. Hvis de også får prosjektet inn på denne høstens behandling i statsbudsjettet, så kan de teoretisk få til en anleggsstart i 2012. Det avhenger av at alt går på skinner, dvs minst mulig spørsmål og debatt rundt Norges dårligste vegprosjekt.

Man ignorerer da at bompengevedtaket for E8 vest strider mot EØS-avtalen. Det fører til at prosjektet ikke har finansiering.

Vedtaket om bomstasjon på Kalvebakken med kr 30,- i bompenger hver vei for alle som bruker E8, innebærer at de som kommer fra østre Ramfjorden, Breivikeidet, Nordbotn og Nord-Troms må betale for en vei som de ikke bruker.

Prisstigningen for E8-vestprosjektet har vært fra 685 mill til 1.000 mill kr i perioden 2007-2011. Det øker bomsatsen fra 30,- til 45,- kr pr tur. Når dette skal betales bare av de som kjører E8 sørover, så blir bomsatsen så høy at prosjektet blir umulig.

Tindtunnelen kan betales med 26 - 30 kr pr tur for 13,5 km veginnkorting. Den kan bygges uten å vente på finansiering via statsbudsjettet. Etter kommunevalget 2011 kan det nye kommunestyret kreve behandling av tunnelprosjektet.