Fylkesmannen krever utredet sammenligning av østre og vestre trasevalg.

12. mars skrev Fylkesmannen en lovbasert uttalelse om planprosessen som Vegvesenet benytter nå for vestre E8 i Ramfjorden.

I brevet skrev Fylkesmannen at man må utrede sammenligning mellom østre og vestre E8-trase, med en begrunnet konklusjon vedr anbefalt trasevalg, forat planprosessen skal anses å være lovgyldig. Fylkesmannen vil anse planprosessen å være mangelfull hvis en slik sammenligning ikke utføres.

Fylkesmannen sendte sin uttalelse til både kommunen og Vegvesenet før formannskapet behandlet E8-sakens plan i møte 17. mars. Brevet fra Fylkesmannen ble ikke forelagt for formannskapets medlemmer. Dvs at Vegvesenet fikk en lovstridig tilslutning til sitt planopplegg som ikke krevde sammenligning mellom trasevalgene.

Samferdselsdepartementet har bekreftet at østre trasevalg er gjeldende trasevedtak. De har også bekreftet at det er kommunestyret som skal bestemme trasevalget.

Etterat E8s plansak er behandlet ferdig i august/september skal saken til lovlighetskontroll hos Fylkesmannen, som allerede har skrevet brev om at prosessen er mangelfull. Vegvesenet neglisjerer å følge Fylkesmamnnens uttalelse.

Det er da overveiende sannsynlig at Fylkesmannen vil forkaste et vedtak for vestre trase, fordi påpekt utredning mangler.

Hvorfor ønsker ikke Vv å utføre Fylkesmannens veiledning? Fordi Vv vet at østre trase vil vinne i en utredet sammenligning, akkurat som i 2012 og 2015.

Hvis kommunestyret følger gjeldende østre trasevalg og forkaster vestre trase, så blir veien videre mye enklere for alle parter. Østre trase kan gjennomføres både raskere og billigere enn vestre.