Vegvesenets rapporter om anleggskostnader er klart villedende.

Etter forslag fra Vegvesenet i september 2019 har dept’et satt et styringsmål (anleggsbudsjett) for vestre E8 på 1.890 mill kr.

I det følgende ser vi at budsjettet for vestre allerede ligger an til overskridelser med store beløp.

I budsjettforslaget fra Vv inngår at man ikke ennå har valgt brutype, brufundament og omfang for steinfyllinga mellom brua og Leirbakken. Dvs at store overraskelser venter på kostnadssiden.

På vestsida langs veitraseen Sørbotn – Hans Larsanes har Vegvesenet fått utført omfattende grunnboringer i 2020. Resultatene viser omfattende forekomster av leire og silt i varierende dybde og bredde som må fjernes. Det innebærer utgraving av masser, opplasting på lastebiler, kjøring til foreløpig ukjente deponier, beregning av totalt omfang, søken etter andre masser og innkjøp, henting, graving og opplasting fra godkjente massetak (hittil ukjente), kjøring til vestre E8, deponering og plassering av masser ved aksepterte maskinentreprenører. Hele denne prosessen var ikke med i Vegvesenets budsjettforslag i 2019. Det gjenstår ennå å utføre 2-3 km av grunnboringene.

Når Vegvesenet utfører sammenligning mellom østre og vestre E8, så har de meldt seg ut av realismens verden. De later som E8 slutter på Laukslett, og at E8 ikke går videre til Tromsø. Ved at Vv nekter å føre analyser videre forbi Laukslett til Tromsdalen og Tomasjord, så fjerner de muligheten til å sammenligne virkelige kostnader og virkelige avstander.

Vv inntar samme holdning vedr kostnader i Ramfjord. De hevder at vestre trase stopper på Laukslett og skal sammenlignes med en fantasi-trase på østsida, med en 4 km sving rundt Nordbotn, som tilhengerne av østre trase aldri har ønsket eller gått inn for. Østres tilhengere har alltid hevdet at traseen går direkte fra Ramfjordmoen inn i Tindtunnelen til Tomasjord. Slik urealistisk sammenligning bruker Vv til å fremme sitt syn ved å bruke helt livsfjerne opplysninger.

Vi bruker Vegvesenets tallstørrelser til å vise kostnadene for trasevalgene         Østre E8   Vestre E8  

            Tindtunnelen til østre og til vestre trase                                                      2.564         2.964

            Styringsmål (anleggsbudsjett fra dept’et)                                                   2.330         1.890

            Bygger ikke «vegsløyfa» rundt Nordbotn                                                  -   900

            Omtrentlig anleggssum                                                                               3.994         4.854      

Beløpene er i mill kr. Fradrag 900 mill gjelder fantasi-vegsløyfa rundt Nordbotn som ikke skal bygges, men Vv har fått den med i offisielt budsjett for østre trase. Tindtunnelens forskjell mellom øst/vest utgjør 400 mill kr som tilsvarer 1.5 km i forskjell i tunnellengde for tunnel til Ramfjordmoen eller til Leirbakken.

Flere opplysninger om anleggskostnader finner du under «Artikler og reportasjer» under artikkelnavn «Østre E8 med Tindtunnelen koster 900 -1.000 mill kr MINDRE enn vestre E8.»

Velgerflertallet har hittil i 9 år ønsket ønsket østre E8-trase, fra 2011 – 2020, og det er fremdeles gjeldende trasevedtak. Forsøket på vestre trases gjenoppliving går imot velgerflertallet.