Kjøreforhold og risikofaktorer i trafikken er dessverre klart dårligere på vestsida.

Veitrase og broutforming er utført slik at risikoen vokser, istedenfor å redusere risikoen, som er vanlig med nye veier.

Vertikalprofilen og stigningsforhold er utført slik at vestsideveien får 3 kombinasjoner av stigninger og utforbakker som blir på 3-4-5 %, og gir inntrykk av å tilhøre en berg- og dalbane. Dette medfører større drivstofforbruk, mere motorstøy og større miljøutslipp.

Men på brua blir det også større ulykkesrisiko. Det skjer spesielt på den typen underlag som medfører isdannelser i kjørebanen. Under normale høst/vinter/vårforhold skjer ofte isdannelser, her kommer i tillegg at brua ligger i sjøluft med kondens og frosttåke med vannfuktig skodde. Sjøoverflaten vil være en blanding av is og sjøvann på rundt null graders temperatur i 7-8 av årets måneder.

Det kan medføre at noen store trailere mister kontrollen på brua. Årsaken til at det skjer akkurat på brua er at brua har høy stigning/fall og brua får mer utbredt isdannelse. Resten av vestsideveien får mindre isdannelse og blir da mindre ulykkesutsatt i forhold til brua.

Som kjent er mer trafikksikre veier en del av målsettingen med all veibygging i Norge. For vestre E8-trase i Ramfjord velger Vegvesenet å forlate dette prinsippet, uten å ville forklare hvorfor. Når vi vet fra årelang kamp at det er primært prestisjehensyn som styrer Vegvesenet til vestre veivalg, så har vi årsaken klart for oss.

For Tindtunnelen har Vegvesenets ulykkeseksperter beregnet endringer i ulykkesantall ved å bygge tunnelen. Medregnet tunnelens tilførselsveier kan skadereduksjonen med Tindtunnelen bli på 11-12 personskader pr år.

Ved forrige lansering av vestre E8 ca 2010 beregnet Vegvesenet en skadereduksjon med vestre trase på ca 2 personskader pr år. Men dette kan være for optimistisk, fordi bruas isforhold og opp/ned-traseen forøvrig ikke var hensyntatt.

Østre trase utenom Tindtunnelen er i hovedsak vei over Ramfjordmoen, tunnel i Fagerfjell og nåværende E8 fram til Sørbotn. Vestre trase har klart flere ulykkesmomenter enn disse flate strekningene.