Dette blir Tromsøs nye store bydel med østre E8-trase, Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen (UFB).

Innover Ramfjordmoen og Breivikeidet er det ledige arealer tilsvarende det dobbelte av hele Tromsøya.

Dette gir god plass for kombinert næringsutvikling og byutvikling, kaier og veier med all annen infrastruktur, skoler og alle offentlige tilbud, store boligområder og omfattende servicetilbud i transportsektoren.

E8 tvers over Ramfjordmoen blir en rett, flat strekning på 2 km med maksimale informasjons- og reklamemuligheter, med reservasjon for næringsbygg langsved E8 over hele moen, dvs med 4 km tomter som får tilgang direkte til Europa-vei.

Ramfjordmoen vil bli det viktigste trafikknutepunktet i Nord-Norge utenom bysentra. Både E8, Tindtunnelen og UFB møtes på moen. Området får tilgang til kaier både i Ramfjorden og Ullsfjorden, dypvannskaier både i Ullsfjord og Ytre Ramfjord.

R.moen har god plass til godsterminal for jernbane og også passasjerterminal. For gods kan R.moen bli det største distribusjonsområdet i Nord-Norge.

For all varedistribusjon har R.moen en bedre plassering transportmessig enn Tromsø sentrum. Ventelig kan dette området bli det mest omfattende distribusjonsområdet nord for Trondheim.

Med østre E8-trase får R.moen og Breivikeidet tilknytninger til bysentrum, nordfylket, midtfylket, Finnmark og Finland som IKKE kan realiseres med vestre trase. Vestre trasevalg gjør alle avstander lengre i alle retninger.