Leireras blir en større risikofaktor i en vestre E8-trase.

Etter oppdatering av gamle E8-planer skal Vegvesenet presentere nytt regplanforslag i april 2020. En overgang fra østre til vestre E8-trase med bru over Ramfjorden vil medføre ny risiko og nye utfordringer for omgivelsene i Ramfjord.

Trase-området for vestre trase er Laukslett - Leirbakken - bru til Hans Larsanes med lang steinfylling i fjorden, ny vei langs vestsida av fjorden fra Hans Larsanes til Sørbotn, tilsammen ca 9.600 meter. Samferdselsdepartementet har fastsatt et styringsmål (anleggsbudsjett) på 1,89 milliarder 2019-kr.

De nye risikoene i prosjektet er vesentlig knyttet til brobygging og stor steinfylling i området leirbakken. I NGI-rapport fra november 2012 er området Leirbakken klassifisert som det mest risikofylte i Troms fylke, med høyest faregrad.

Som kjent har Troms fylke hatt leireras og utglidninger med dødsulykker så det monner. Tenk på Bergneset i Balsfjord, på Lyngseidet og ved "nedfallsbrua" på Breivikeidet. Likevel har Leirbakken fått høyere faregrad enn disse.

I alle 3 rastilfellene har veibygging eller veibruk vært medvirkende årsak til at utrasingen fant sted.

Fra Leirbakken går "leirebeltet" under fjorden til Hans Larsanes og videre langs den nye vestre veibanen. Nordover går leireområdet fra Leirbakken til Nordbotn og videre til "nedfallsbrua" på Breivikeidet. Under Leirbakken er det forekomster av leire på opptil 13 meters tykkelse.

Risikoen i Leirbakken-området forsterkes ved at tyngden fra brua, eget nytt brufundament og enorm steinfylling alle skal plasseres delvis på toppen av marbakken mellom Leirbakken og Hans Larsanes.

Ved at Vegvesenet oppsøker fylkets mest risikofylte områder utsettes både anleggsarbeidet og trafikken i fremtiden for denne økte risikoen. Som offentlig ansatte er det selvsagt ingen personer i Vegvesenet som har noe personlig ansvar for sine forslag om plassering av veitraseen.

Østre trase mangler alle de aktuelle risikomomentene som gjelder for vestre trase. I hovedsak går østre trase over Ramfjordmoen, i tunnel gjennom Fagerfjell og langs nåværende vei til Sørbotn. Flate Ramfjordmoen er en endemorene fra istiden som blir hovedgrunnlag for Tromsøs næringsutvikling i de kommende årene.

For næringsutvikling i Tromsø og Ramfjord blir Ramfjordmoen og Breivikeidet sentrale områder med østre E8-trase. Vestre E8-trase blir et overflødig sidespor som medfører en fordyrende og unødvendig utvikling i feil retning.