Våren 2017 bevilget Stortinget 2,2 milliarder til E8 i Ramfjord, hvorav 750 mill kr var bompenger fra bilbrukerne. Reguleringsplanen høsten 2017 fikk sluttsum 2,8 milliarder. Hvis det skulle bli resultatet, så øker bompengene til ca 950 mill kr, som tilsvarer kanskje 50-60 kr pr bilpassering hver vei.

Saken står nå midlertidig i bero pga høyt totalbeløp. Vegvesenet har sendt saken til regjeringen med anbefaling om 2-felts veg uten midtdelere, som kanskje kan spare 2-300 mill. Mange er imot en slik innsparing. E8 i Lavangsdalen har midtdelere og 2-feltsveg med passeringsfelt.

Ny høringsrunde og utsettelse?

Hvis regplanen med midtdelere blir akseptert i regjeringen og vedtatt i kommunestyret i 2018, så kan anlegget påbegynnes i 2019. E8 i Ramfjord kan stå ferdig til 2022, etter over 30 års plankamp.

Hvis regjeringen beordrer 2-feltsveg uten midtdelere, så må hele regplanen ut på ny høringsrunde. Da blir det neppe anleggsstart i 2019.

Når E8s regplan er ferdig vedtatt i kommunestyret, så er tiden inne til å behandle Tindtunnelens planforslag. Det har ligget på vent i kommunen siden 2012 og 2008.

Tindtunnelen.

Tindtunnelens plan går fra Ramfjordmoen og Fylkesvei 91 inn i fjellet i retning Tomasjord, med 2 km vei i dagen og 10,5 km tunnel, 4-felts og dobbeltløps. Tunnelprosjektet gjør overflødig den vestre delen av E8-prosjektet, dvs Fv 91 – Ramfjordmoen – Nordbotn – Leirbakken – Laukslett.

Denne delen av bevilgningene til E8-prosjektet kan utgjøre 35 – 45 %, dvs i penger ca 980 - 1250 mill kr. Disse bevilgede midlene kan overføres til Tindtunnelen.

Bompenger på E8 i dagen som får lengre veistrekning i forhold til veien i dag er lite hensiktsmessig. Det er bedre med bompenger i tunnelen med 13 km veginnkorting og stor tidsgevinst. Overføring av bompenger til Tindtunnelen kan føre til at henimot 2/3 av Tindtunnelens anleggskostnader er finansiert. Resten kan utestå til neste behandling av NTP (Nasjonal Transportplan) i Stortinget i 2021.

Sikre finansiering.

Tromsø kommune har bare et lite, kort tidsvindu til å sikre denne finansieringen. Etter vedtak i kommunen for Tindtunnelens planforslag er den vestlige delen av E8s nybygg en forkastet plan, men den har finansiering som kan overføres (innen rimelig tid) til Tindtunnelen. Tunnelens plan må derfor gis rimelig god prioritet i kommunens behandling.

Fristen for nye prosjekter til neste NTP er ca oktober/november 2019. Da skal kommunens planvedtak foreligge. Så skal Vv prioritere og foreslå til dept’et, som skal fremlegge hele NTP for Stortinget våren 2021. Hvis Tromsø kommune vedtar E8s regplan i løpet av høsten iår, så rekker man så vidt å behandle Tindtunnelens plan før fristen høsten 2019.

Bompenger på Tromsøya.

Vegvesenet foreslår i Tenk Tromsø at man skal innkreve nye 300-500 mill pr år i bompenger fra bilbrukerne i Tromsø. De hevder at bydelssoner og bomstasjoner på Tromsøya skal redusere bilkjøringen med 100.000 bilkm pr døgn, tilsvarende 10 % av samlet bilkjøring i Tromsø.

Tilfeldigvis oppnår man omtrent samme gevinst i bilkjøring ved å få Tindtunnelen i drift. Det kan gjøres helt uten bomstasjoner, bompenger, nye køer og ventetider. Tindtunnelen gir veginnkorting på 13,5 km hver vei og får en døgntrafikk på 6500 – 9000 kjt i mulig driftsperiode 2023 – 2048. Tindtunnelen koster bare 1/3 av planen for Tenk Tromsø, dvs 3.000 mill for 4-felts, dobbeltløps tunnel.