Sommeren 2015 stadfestet regjeringen at E8s trase skal være på østre side av Ramfjorden uten den skjeve brua over fjorden.

I forslaget til NTP fra Statens Vegvesen i februar 2016 er likevel E8 i Ramfjord holdt utenfor første 4-årsperiode. Vegvesenet oppgir dårlig samfunnsøkonomisk lønnsomhet som årsak til manglende prioritering.

Tromsø kommune og andre interesserte arbeider hardt for å få E8 inn i første 4-årsperiode. Det er påvist at Vegvesenets kalkyler er helt feilaktige, ettersom de ikke tar hensyn til veginnkorting og forbedring som oppnås ved Ullsfjordforbindelsen og Tindtunnelen tilknyttet østre trase.

Regjeringens forslag vedr NTP vil fremlegges i februar/mars 2017 og får sitt stortingsvedtak våren 2017.

Kommunestyret i Tromsø behandlet underskriftsaksjon for E8 og Tindtunnelen i september 2016. Flertallet avviste aksjonens forslag. Høyre og noen til fremmet følgende forslag som nå er oversendt til Samferdselsdepartementet: ” Tromsø Kommune ber Samferdselsdepartementet om å få utført en anleggsberegning og sammenligning for strekningen Ramfjordmoen – Sandvikhøyden – Tomasjord (oppgradering av nåværende E8) og strekningen Ramfjordmoen – Tomasjord i tunnel (Tindtunnelen).”

Forslaget falt mot 11 stemmer. Flertallet uttrykte frykt for å forstyrre prosessen rundt E8s prioritering i NTP.

Hvis dept’et sørger for at disse beregningene blir utført, så kan det fremskynde prosessen rundt Tindtunnelens planbehandling i kommunen.