Fylkesmannen går videre til å anbefale vestre E8 som nytt trasevalg. Dette er i sin helhet basert på Vegvesenets påstander, feilkalkyler og feilinfo om vestre E8s mulige tilknytning til Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen.

E8-mekling og fylkesmannens anbefaling

19. februar 2015 kom fylkesmannens anbefaling om å velge vestre E8-trase i Ramfjord, som resultat av meklingsforsøk mellom kommunen og de offentlige etatene som har innsigelser til traseen. Innsigelsene gjelder bl a fangstgroper, kildemyrer, kvartærgeologi og Vegvesenets påstander om samfunnsøkonomi og vestre E8.

I konklusjonen har fylkesmannen anbefalt at alle innsigelser tas til følge, dvs at kommunestyrets trasevalg i april 2014 ikke godkjennes, og kommunen må finne en bedre trase for E8.

Fylkesmannen går videre til å anbefale vestre E8 som nytt trasevalg. Dette er i sin helhet basert på Vegvesenets påstander, feilkalkyler og feilinfo om vestre E8s mulige tilknytning til Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen.

 

Fylkesmann uten mandat?

Vi mener at fykesmannens meklingsmandat ikke omfatter nytt trasevalg for E8. Meklingsmandatet er etter vårt syn begrenset til å si ja eller nei til kommunestyrets vedtak om trasevalg og innsigelsene. Et nytt trasevalg er en ny plansak eller oppdatering av kommunens plansak. Vestre E8 vil være en ny plansak hvor en del av arbeidet er utført, men langt ifra alt, og den er langt ifra ferdig til beslutning.

Fylkesmannens miljøvernavdeling har fremmet 2 av innsigelsene mot østre E8-trase. Fylkesmannen anbefaler at departementet godtar samtlige innsigelser, inklusive sine egne. Vi tror det er legitimt å stille spørsmål ved fylkesmannens habilitet i denne saken.

 

Kommunens fremdrift

I april 2013 forkastet kommunestyret planen for vestre E8 og valgte østre E8-trase. Samtidig vedtok kommunestyret at Tindtunnelen skulle med i vurderingen av E8-traseen. Vårt planforslag med KU (konsekvensutredning) ble levert til kommunen og Vegvesenet i august 2012.

Saksfremlegget fra Byutvikling til kommunedelplan for Ramfjord med E8-trase inneholdt INGEN vurdering av Tindtunnelen som delvis E8-trase. Foreslått trase ble vedtatt i mai 2014 og fikk forannevnte innsigelser imot vedtaket.

Tindtunnelens plan fjerner fra E8 akkurat de områdene som nå er gjenstand for innsigelser, mekling, nye utredninger og forsinkelser.

Byutviklings forslag om østre E8-trase mangler mye på å kunne gjennomføres. Det er foreløpig bare en avsatt ”hensynssone” hvor traseen skal utredes nærmere. Utredet trase fra 2007 er ”brukt opp” til næringspark og boliger i området Leirbakken, slik at ferdig trase må utredes på nytt. 

NGI har i november 2012 fremmet ny rapport om leireskredrisiko i Troms fylke som sier at Leirbakken er mest risikabelt i hele fylket, inkludert rasområdene Lyngseidet, Bergneset og Breivikeidet.

Kommunens planønsker kan ikke realiseres i tide for bevilgning i Nasjonal Transportplan de første 4 år. Det kan heller ikke vestre E8.

 

Tindtunnelens planbehandling

Behandling av vår plansak krever 6 ukers offentlig høringsrunde og etterfølgende merknadsbehandling med planvedtak. Dvs at planvedtak for Tindtunnelen er mulig å gjennomføre FØR valget, hvis man vil. Behandling av Tindtunnelens plansak vil tilføre dept’et argumenter for å holde på østre E8 i avgjørelsen i meklingssaken.

Disse forholdene indikerer at E8 i Tindtunnelen kan få en raskere planløsning og gjennomføring enn de andre alternativene. Hvis man vil.

Bompenger i Tindtunnelen medfører at E8 kan unngå bompenger på strekningen Sørbotn – Ramfjordmoen (og resten av E8 i Ramfjord). Tindtunnelens fremste fortrinn er fortsatt 13,5 km veginnkorting som gir innspart kjørelengde ca 24 millioner bilkm i Tromsø hvert eneste år.

Kommunens behandling av vår plansak er både et lovbrudd og et brudd på kommunestyrets vedtak i april 2013 om vurdering av Tindtunnelen.


Departementets meklingsavgjørelse

Departementets avgjørelse i meklingssaken kan kreve 6-12 måneders behandling. I mellomtiden skal det være kommunevalg om 6 måneder, og planvedtak til NTP (Nasjonal Transportplan) må foretas senest i desember 2015.

Utifra regjeringens tidligere uttalelser om østre E8 er det grunn til rimelig optimisme. Kommunens behandling av E8 og Tindtunnelens plansak kan gi grunnlag for en del pessimisme. Hvis dept’et holder på østre E8 og i tillegg beordrer behandling av Tindtunnelens plansak, så kan dette bli positivt. 

Vi står til disposisjon for spørsmål. Vår redegjørelse til dept’et i meklingssaken er på våre nettsider under oppslag Artikler og presseinfo.

 

 

 

Sist oppdatert ( mandag 18. april 2016 09:50 )