NÆRINGSOMRÅDE PÅ RAMFJORDMOEN

(Beskrivelsen nedenfor er først laget i 2005. Siden da er utviklingen av området overtatt av Tromsø Industriutvikling AS. De er ikke ansvarlige for beskrivelser og eventuelle foreldete fakta som står nedenfor).

I samarbeid med grunneier og andre interesserte i Ramfjordområdet er undersøkt forutsetningene for etablering av næringsområde på Ramfjordmoen. Vi er kommet dithen at alle hittil kjente hindringer er avklart. Saken er klar til at delområder kan avtales og overlates til enkeltutbyggere, og det kan brukes en samlet prosess til å gjennomføre reguleringsplan og konsekvensutredning (KU). 

Område

Området omfatter ca 350 daa og kan gi mulighet for utvidelse.

Grovt sett er området avgrenset av EISCAT-vegen, Rv 91, eiendomsgrense mot nord og vest, EISCAT og motorbanen. Kart vedlegges.

Tidsløp

Den mest tidkrevende faktoren blir konsekvensutredningen som kan kreve i underkant av et år. Paralellt med KU kan man utføre reguleringsforslag, kostnadsvurderinger, byggeplaner, klargjøring etc.

Pris og kostnadsoverslag

Forprosjekt er utført med inndeling av arealet og kostnadsvurdering for vann, avløp, terrengopparbeiding, strømtilførsel og vegadkomst med internveier. 

Forprosjektet har forskjellige alternativ for utbygging og konkluderer med et kostnadsnivå på ca kr 190 – 210.000 pr daa inklusive tomtepris og merverdiavgift, hvor mva utgjør 13-14% av summen.

Vann og avløp

Vi har hatt kontakt med kommunens Vann- og avløpsseksjon som bekrefter at det ikke foreligger kjente hindringer for bygging på Ramfjordmoen mht grunnvannsreservoaret og etablering av tilgang for vann/avløp.

Grunnvannsreservoaret krever utslippskontroll og forebygging, dvs sikring mot avrenning til grunn. Spesielt gjelder dette for utslipp av oljerelaterte væsker. Dette gjøres vanligvis med en oljeavskiller på vanlig avløp. 

Vanntilførsel har i prinsippet 4 muligheter:

- Vannledning fra Storfosselva 

- Vannledning fra Bjørnskardalen

- Tilknytning til kommunens vannopplegg (kommunal vannavgift?)

- Eget borevann på Ramfjordmoen

Ettersom grunnvannsreservoaret under Ramfjordmoen er av ukjent størrelse, så ligger det an til at eget borevann er et alternativ. For produksjon av næringsmidler kan man regne med behov for rensing av grunnvannet eller bruk av overflatevann med eventuelt mindre rensing.

Avløp har også flere muligheter:

- Avløpsledning fram til kommunens ledning som legges i øverkant av Nordbotn

- Eget mini renseanlegg med avløp til lokalt elveløp

- Eget mini renseanlegg med avløp til grunn for mindre mengder 

Vegadkomst

Riksveg 91 har ønskelig kvalitet. Grunnforholdene på stedet utgjør ingen hindringer vedr vegbygging og adkomstveg. EISCAT-vegen kan også brukes som adkomstveg.

Ny Europaveg E8 med Tindtunnelen mot Tromsø sentrum kommer ca 1 km fra området. Avstanden til Fagernes og nåværende E8 blir på 2,3 km.

Avstand til Tomasjord blir ca 12 km gjennom Tindtunnelen og ca 27 km idag.

Avstand til Breivikeidet fergeleie er ca 19 km og til Vollan ca 48 km.

Havn/adkomst

Avstand til Fagernes/Nordbotn med havnemuligheter er ca 3 km, til Leirbakken 5-6 km.

Hvis Olavsvern blir tilgjengelig, så er avstanden ca 10 km.

Via Tindtunnelen til havn i Tromsdalen/Breivika er avstanden 12-16 km.

Ved Ullsfjorden er det havnemulighet ved fergeleiet og direkte i fergeleiet når 1. ledd i Ullsfjordforbindelsen er etablert, avstand ca 19 km. 

Konsekvensutredning

Ifølge ny plan- og bygningslov fra 1. april 2005 må alle nye næringsområder over 15 daa utføre KU før planbehandling. KU har en del formaliteter som høringer, annonsering, meldingsbehandling ol som krever kalendertid.

KU bør utføres for et litt større område istedenfor at hver tomteeier tar arbeidet med egen KU. Tilsvarende kan gjelde for reguleringsarbeidet. Vi har innhentet kostnadsoverslag for 1. fase i KU som omfatter Planprogram.

Byutvikling

Vi har konferert med kommunens Byutvikling og Plan & Næringsavd og fremlagt våre avklaringer vedr alle kjente hindringer. De antyder et tidsløp som tilsier vanlig reguleringsbehandling uten kjente hindringer, dvs at tidsløpet avgjøres av den tiden som KU krever. Med den tyngden som de aktuelle bedriftene representerer, så regner vi med topp prioritet hos Byutvikling i denne saken.

Planprogrammet skal gjennomgå en saksbehandling hos Byutvikling før man formelt starter reguleringsprosessen. Dette forhindrer ikke at man påbegynner utredningsarbeidet så snart man ønsker.

Fornminner

Ingen er registrert i dette området, men på andre deler av moen. Dette blir uansett et tema i KU.

EISCAT

Det er ikke registrert etableringshindringer som skyldes virksomheten ved EISCAT. Fra tidligere reguleringssaker er det kjent at EISCAT kan ha innvendinger mot virksomhet som besørger forstyrrelser i nærområdet mht lys og elektromagnetisk støy. Ved etableringer av motorbane, travbane og idrettsbane nærmere enn det aktuelle området ble slike innvendinger ikke vektlagt i reguleringsplanene. Ny og større radar for EISCAT må eventuelt legges i retning Breidvika hvis den blir aktuell for Ramfjordmoen.

Flomvann

Problemer har vært nevnt vedr flomvann ovenfra og tilbakeslag fra elva. Begge deler utgjør meget små ingeniørproblemer.

Kommunale vedtak

Kommunens næringspolitiske utvalg har i 2005 vedtatt en anbefaling om etablering av næringsområde på Ramfjordmoen. Vedtaket lyder:

”Næringspolitisk utvalg er positiv til utvikling av Ramfjordmoen som et fremtidig næringsområde. Utviklingslagene i området må trekkes inn i arbeidet og sammen bør man finne en måte å argumentere og fremme saken politisk på.”

Videre fremgangsmåte

Grunnlaget er etablert for å utvikle området, få utført forprosjekt med kostnadsoverslag og iverksette KU/reguleringsarbeid.