Tindtunnelen med ny E8 kan gå tvers over Ramfjordmoen i 2 km mellom Tinden og Rv 91 (se kart -1).

Over moen langs E8 får næringslivet 4 km vegfasade mot Europaveg med ekstra gunstig tomteplassering i forhold til kunder og transportveier, i helt flatt terreng.


Det nye vegkrysset mellom Rv 91 og nye E8 kan bli det viktigste trafikkknutepunktet i Troms fylke utenom byene. Herfra er det avstandskorte forbindelser til:

- nordover til Nord-Troms, Finnmark og Russland

- vestover til Tromsø sentrum, Kvaløya og Tromsdalen 

- østover til Midt-Troms og Finland

- sørover til Narvik m/jernbane, Sverige, Sør-Norge og Kontinentet

Ramfjordmoen blir tiltrekkende for bedrifter innenfor transport, varedistribusjon, bilservice, servering, lageropplegg mv. På et seminar i 2004 satte deltakerne opp en liste over aktuelle bransjer og funksjoner for området på Ramfjordmoen:

- Parkeringsområder

- Bilservice/bensinstasjon

- Matservering

- Lagerområder

- Overnatting

- Dagligvarehandel

- Håndverkere

- Turismetilbud

- Kultursti(er) i fangstgropområder

- Postkontor

- Helseservice

- Butikksenter/varehus

- Offentlig servicesenter

- Opplevelsesaktiviteter

- Maritime tilbud

- Idrettsanlegg/skianlegg/ishall

- Badeland

- Slakteri (rein o a)

- Hestevirksomhet

- Bilverksted


Et transportsentrum på Ramfjordmoen kan styrke Tromsøs posisjon i forhold til andre knutepunkter. Avstander og kundegrunnlag kan du lese om her.

Det arbeides nå med å etablere det første næringsområdet på ca 350 daa, ved Eiscatvegen ca 700 meter fra påtenkt vegtrasé over Ramfjordmoen (se kart).

Hele området Breivikeidet og Ramfjorden vil komme 13 km nærmere til bysentrum når Tindtunnelen bygges. Avstanden fra Tomasjord blir ca 11 km. 

Området passer både for stor boligbygging og for næringsutvikling. Området er på størrelse med det DOBBELTE av hele Tromsøya, og det meste er ledig plass.

Tindtunnelen kan levere steinmasser til byggeprosjekter på ca 2,0 millioner m³. Av dette kan omtrent 1.000.000 m³ bli tilgjengelig i Ramfjord-området. ( nærmere info her)

Kai og havnemulighet fins i Nordbotn 2 - 3 km fra Tindtunnelen og ny E8 over Ramfjordmoen. Til Ullsfjorden og annen havnemulighet er det 18-20 km. Gjennom Tindtunnelen til havn i Tromsdalen eller Breivika er det 11-15 km.

Vegvesenet utreder 4-5 alternativ for E8 i Ramfjord, hvorav ett alternativ kalles Vestre alternativ med bru over Ramfjorden ved Leirbakken. Her skal nevnes at Vestre alternativ ikke byr på områder og muligheter for næringsutvikling tilsvarende Østre alternativ med Tindtunnelen. (kart)

Forprosjekt for næringsområdet er gjennomført . Det omfatter kostnadsanalyse for vanntilførsel, avløp, strøm, vegadkomst og terrengopparbeiding.

Reguleringsplan er påbegynt. Heri inngår lovpålagt konsekvensutredning for området. 

Næringspolitisk utvalg i Tromsø kommune har gjort positivt vedtak om etablering av næringsområde på Ramfjordmoen.