1. Tungtrafikk på ca 700 større transportvogntog pr døgn fjernes fra dagens E8 og fremføres isteden i Tindtunnelen. Total bilkjøring i Tromsø kommune reduseres med over 10 %.

2. 7.200 tonn kulldioksyd (CO2) fjernes fra området hvert år, dvs 15 % reduksjon av bilavgassene i området.

3. Ulykkesskadene reduseres på nåværende E8 og i total trafikk som følge av kraftig redusert kjørelengde og bedre vegstandard.

4. Mengden av NOx (nitrogenavgasser) reduseres med ca 15 %.

5. Støyplagen fra trafikken reduseres med 30 % i området Tomasjord – Tromsdalen - Sandvikhøyden – Fagernes.

6. E8-trafikken fjernes fra Tromsdalen sentrum og Fagernes sentrum.

7. Syklende og gående kan ta i bruk lokalvegen i Ramfjord (nåværende E8) uten farlig trafikkrisiko.

8. Tindtunnelens trasé unngår at E8 fjerner boliger i Fagernes sentrum.

9. Innspart bilkjøring utgjør 8,5 – 13,5 km pr tur i Tind-tunnelen. For et gjennomsnittsår utgjør dette ca 23.600.000 bilkm innspart.

10. Tindtunnelen forkorter ny E8-bygging i Ramfjord med 4,8 km og minst 200 mill kr. I Tromsdalen sentrum unngår Vegvesenet å bygge ny 4-feltsveg til over 1.000 mill kr. Disse 1.200 mill kroner kan bli tilgjengelig for andre vegprosjekter i distriktene og i Tromsø. 

 

(tw020909)

Sist oppdatert ( torsdag 26. mai 2011 20:29 )