Kommunedelplanen for Ramfjord med båndlegging av E8-trase. Her følger foreløpig utkast til høringsuttalelse om E8 og Tindtunnelen.

Til: Tromsø kommune, Avd for Byutvikling

 
Kommunedelplan for Ramfjord, uttalelse til høringsfrist 26. august 2013 fra Polarporten AS, tiltakshaver for E8 Tindtunnelen.

Vår kommentar til foreslått trasebinding for E8 følger 2 hovedlinjer:

Foreslått trase kan forsinke fremdriften for E8 med nye 3-5 år. 

Foreslått trase er transportøkonomisk et meget dårlig alternativ. 

Dessuten foreslås delvis båndlegging for Tindtunnelens trase i punkt 3.

1. E8 kan forsinkes med nye 3-5 år

Foreslått trase går på østsida oppe i Fagerfjellet og passerer Sørbotn – Ramfjordmoen – Nordbotn – Leirbakken – Lauksletta og går videre via Sandvikhøyden til Tromsdalen og Tromsøya. Planen inneholder ikke vurdering av Tindtunnelen mellom Ramfjordmoen og Tomasjord, med 13 km veginnkorting. Innlevert traseplan i august 2012 for Tindtunnelen med KU (konsekvensutredning) basert på vedtatt planprogram er ikke hensyntatt i planforslaget. 

Kommunen har jobbet med frigivning av gamle innsigelser fra 2007 for E8s trase på østsida. For parsellen Sørbotn – Ramfjordmoen i østre fjellside har fylkesmannen fjernet alle innsigelser. Denne parsellen kan sammen med Tindtunnelen Ramfjordmoen – Tomasjord gi en helhetlig og fullstendig E8-løsning for Tromsø, uten mer ventetid.

Kommunens planforslag vil forlenge tidsbruken til E8 ved å fremtvinge parsellen Ramfjordmoen – Nordbotn – Leirbakken – Lauksletta, som fremdeles har alle gamle innsigelser liggende som stengsler. Innsigelsene er begrunnet i fangstgroper, kvartærgeologi, åpen låglandskildemyr, lavarter, fuglearter og skogstyper. I tillegg kommer mulige nye innsigelser vedr eiendommer og kulturminner.

Ingen tidsplan

Kommunen vil bruke tid og penger på konsulent for å omvurdere vegtraseen og muligens få bort innsigelsene. Ingen vet om dette er mulig og hvor lang tid dette kan kreve. Det foreligger ingen tidsplan for engasjement av konsulent og fullføring av trasearbeidet.

Det er foreløpig gått 23 måneder siden kommunevalget. Det er foreløpig 16 måneder siden kommunestyret vedtok i april 2012 at E8 skal gå på østsida, og Tindtunnelen skal være med i vurderingen. Det er foreløpig 7 måneder siden fylkesmannen klargjorde sin holdning vedr innsigelser på de ulike parsellene. Tidsbruken indikerer at E8-fremdriften ikke har høy prioritet hos kommunen. 

Vegvesenet har underrettet kommunen om at de ikke ønsker å vurdere traseen for østsida pånytt før alle gamle innsigelser er brakt ut av verden. Først deretter kommer Vegvesenets kostnadsberegninger og ny trasevurdering, før E8-saken eventuelt kan fremmes pånytt, med eller uten ny KU.

Leireskredrapport

I november 2012 kom NGIs nyeste rapport om risiko for leireskred og utglidninger (som Lyngseidet, Bergneset og Namdalen). NGI plasserer hele området Leirbakken fra fjære til fjell i risikoklasse 3-4 for leireskred/utglidning, dvs nest høyeste risikoklasse. I kdp for Ramfjord har Byutvikling ikke vurdert NGIs rapport i forhold til E8s trase.

Ved det nye industriområdet på Leirbakken blir det vanskelig å få plass til en E8-trase mellom fjellet, bebyggelsen og regulerte områder for industri og boliger. Muligens må vegen trekkes inn i fjellet i halvtunneler og overbygg. Kostnadene blir tilsvarende høyere.

Vannreservoaret under Ramfjordmoen har et omfang som ikke er kjent. Forekomsten har betydning for hvor hen på moen man kan plassere veganlegg. Kommunen har ikke planer om nærmere undersøkelser for å fastslå omfanget. Dermed forvanskes et trasevalg.

Det er sannsynligvis ikke nok å avsette 200 meters båndlagt trasebredde for E8, hvis man skal avklare alle de nevnte hindringene for en E8-trase.

Ferdig plan for Tindtunnelen

Tindtunnelens plan for trase med KU (konsekvensutredning) ble levert til kommunen i august 2012. Ifølge plan- og bygningslovens regler skulle den da ut på offentlig høringsrunde med merknadsbehandling og beslutning om trasevalg. Men Byutvikling ønsker ikke denne høringsrunden med behandling, uten at de kan oppgi noen saklig begrunnelse. Beslutning om trasevalg Tomasjord – Ramfjordmoen, sammen med vegparsellen Ramfjordmoen – Sørbotn, er det som mangler for Tromsøs og Ramfjordens E8-løsning. Denne løsningen er overhodet ikke tidkrevende. Og den er 13 km kortere.

 

Ny NTP-runde i Stortinget

I NTPs behandling i Stortinget i juni 2013 falt E8 bort fordi kommunen ikke hadde et ferdig planvedtak i tide. Ifølge sentrale talspersoner i partiene blir det ny NTP-runde kort tid etter valget dersom det blir regjeringsskifte. Et planvedtak for E8 i Tromsø i rimelig tid kan bare komme ved Tindtunnelen kombinert med parsellen Sørbotn – Ramfjordmoen. E8-sløyfen rundt Nordbotn krever flere års behandling, og er dessuten et dårligere alternativ. 

I april 2012 vedtok kommunestyret at E8 på østsida skal omfatte vurdering av Tindtunnelen. Tiden løper fra gode løsninger for Tromsø og E8. Første trinn i behandling av Tindtunnelens plansak er å sende forslaget ut på 6 ukers offentlig høringsrunde..
 

2. E8-vegsløyfen rundt Nordbotn, transportøkonomiske forhold, arealbruk og næringsstrategi

I forhold til Byutviklings traseforslag er et bedre alternativ Sørbotn – Ramfjordmoen – Tomasjord direkte med E8 gjennom Tindtunnelen på 10,5 km på strekningen Ramfjordmoen – Tomasjord. Dette gir klart kortere kjøredistanser og gevinst opptil 27 km pr reise tur/retur i forhold til traseen i kommunedelplanen.

Tindtunnelens fordeler omfatter fart og tidsbesparelser, veginnkorting 13 km pr tur, ulykkesgevinster, CO2-innsparing, redusert CO2-avgift for Tromsøs befolkning, arealgevinster, bedre transport og distribusjon for næringslivet. Det gir mindre pengebruk i andre unødvendige veiprosjekter, f eks 4-felts E8 gjennom Tromsdalen sentrum som berører  over 90 lokale eiendommer. I alle transportøkonomiske, ulykkesmessige og vegfaglige spørsmål kan Tindtunnelen fremvise fordeler framfor en unødvendig vegsløyfe rundt Nordbotn og Sandvikhøyden.

Tomterealer og varetransport

E8 i Tindtunnelen frigjør en del arealer langs nåværende E8 på strekningen Tomasjord – Tromsdalen sentrum – Nova – Berg – Sandvikhøyden – Leirbakken - Nordbotn – Fagernes. Alle de bundne arealene langs veien kan brukes på en bedre måte. En god del av dette tilhører indrefileten blant eiendommer i Tromsø. I Tromsdalen sentrum unngås 4-felts E8 med 6-8 års anleggsmareritt for 12.000 trafikanter hver dag, og de 90 bundne eiendommene kan fristilles.

På Breivikeidet og Ramfjordmoen er det ledige arealer tilsvarende det dobbelte av hele Tromsøya. Alt dette kommer 13 km nærmere bysentrum og Tromsdalen. Det er helt utrolig hvor mye som kan bygges her. Både i Ullsfjorden og Ramfjorden har området gode havnemuligheter.

Fra bysentrum og fra Ramfjordmoen blir næringslivets transporter og varedistribusjon kortere og mer effektive med Tindtunnelens veginnkorting, og økonomisk rimeligere.

Steinmasser 4,5 millioner tonn

En idrettsbane på steinfylling med størrelse 150x200 meter og 2 meters fyllingshøyde krever 60.000 m3 stein. Tindtunnelen har stein til over 25 slike fyllingsprosjekter rundt omkring i Tromsø. Hvor store gevinster kan vårt bysamfunn få ut av denne ressursen?

Ulykkesgevinster

Den offisielle ulykkesstatistikken oppgir gjsn 16 personskader pr år på E8  mellom Sørbotn og Tomasjord. Beregninger hos Vegvesenet har stipulert ulykkesnivået i Tindtunnelen til 0,5 personskader pr år. Med tilførselsveier anslås 3-5 skader pr år. 

Trafikkulykkene hevdes av mange å være hovedårsak til at det haster enormt med å få til en forsering av E8s bygging. Hva kan det da komme av at man helt ignorerer Tindtunnelens enorme innvirkning på ulykkestallene, basert på Vegvesenets egne ekspertberegninger? Bedringen i ulykkestallene har en verdi på over 350 mill kr i den samfunnsøkonomiske verdimålingen.

CO2-utslippene

Tindtunnelen medfører redusert kjøredistanse på ca 24 millioner bilkm hvert år. Bilbrukerne vinner på tidsbruk og lavere bilutgifter. CO2-reduksjonen blir på ca 7.380 tonn pr år. Tindtunnelen alene kan redusere CO2-utslippet med ca 9 % av Tromsøs totale CO2-utslipp fra transportsektoren.

I forhold til kravene i Klimakur 2020 vil dette plassere Tromsø på en klar førsteplass blant Norges kommuner. Avgiftsbelastningene på Tromsø kommune og bilbrukerne i Tromsø kan bli lavest i landet, takket være Tindtunnelens veginnkorting. 

Det er mulig at CO2-innsparing alene er viktigere enn privat avgiftsfortjeneste. Men Tindtunnelen besørger begge deler. Når teknologien tillater CO2-oppsamling inne i tunneler, så kan Tindtunnelen øke CO2-fangsten med oppimot 8.000 tonn pr år i tillegg, dvs ytterligere 10% av Tromsøs utslipp. Det er bare en bonus til forannevnte.


Nordområdene

Tindtunnelens søsterprosjekt er fergefri Ullsfjordforbindelse (UFB). Tindtunnelen og UFB er Tromsøs kanal til markedsposisjon og innflytelse i Nord-Troms, Finnmark og NV-Russland. Uten denne kanalen sakker Tromsø akterut i posisjoneringen i nordområdene. Hvis Tromsøs politikere  ikke verdsetter dette, og Nord-Norges representanter i Storting og regjering ikke ser sammenhengene, så risikerer man at strategiske muligheter og fordeler kan gå tapt.

Avstander og transportøkonomi

Publikum og næringslivet tjener stort på veginnkorting opptil 13,5 km pr tur. 24 mill bilkm pr år pluss lønns/tidsgevinst utgjør til sammen over 80 mill kr pr år, som vi alle kan nyttiggjøre oss til annen bruk.

 Næringslivet i Tromsø blir mer konkurransedyktig. Vi kan tilby flere jobber og bedre jobber. Trafikken til nyhavna på Tønsnes kan unngå Tromsdalen sentrum.

 De transportøkonomiske fordelene er her bare summarisk nevnt. De er fullstendig gjennomgått i vår KU som kommunen mottok i august 2012. Den avventer nå høringsrunde og behandling hos kommunen. Alle rapporter i KU og annen informasjon finnes på www.tindtunnelen.no. Her vedlegges vår kortversjon av KU som gjerne kan utdypes.

Bompengefritak Sørbotn – Ramfjordmoen.

Utifra normale bevilgningsforhold for E8 og andre prosjekter vil E8 Sørbotn – Ramfjordmoen og Ramfjordmoen - Lauksletta kreve bompengebetaling fra vegbrukerne på 50 % av anleggssummen.

Tindtunnelen vil forenkle dette og gjøre bomsatsene lavere pga kortere distanser og bedre finansiering. Som følge av bompenger i Tindtunnelen kan innkrevingen forenkles til at strekningen Sørbotn – Ramfjordmoen blir bompengefri.

3. Delvis båndlegging for Tindtunnelens anbefalte trase

Traseen er vist i kart på s 5 i vedlagte KU kortversjon. Hele traseen er detaljert beskrevet i overlevert anleggsutredning til kommunen i august 2012. Anleggsutredningens rapporter finnes også på våre nettsider www.tindtunnelen.no under Temarapporter 2012 og 2008.

Tindtunnelens trase omfatter bl a 2 km vei idagen over Ramfjordmoen fra Fv 91 over moen fram til fjellsida mot Tinden. Disse 2 km foreslås båndlagt tilsvarende som E8s øvrige trase, slik at traseen for vei i dagen kommer med i planen. Denne traseen er delvis overlappende med foreslått trase rundt Nordbotn.

Dette tilsier at Tindtunnelens trase kan vurderes på like linje med E8-traseen rundt Nordbotn og Sandvikhøyden. Kommunestyrets siste vedtak i E8-saken 25. april 2012 sier som følger:

Vedtak i kommunestyret i Tromsø 25. april 2012 vedr E8 Sørbotn - Laukslett:

1. Forslag til reguleringsplan 1754 for E8 Sørbotn - Laukslett godkjennes ikke.

2. Kommunestyret ber Statens vegvesen fremme reguleringsplan for ny trase E8 på strekningen Laukslett - Sørbotn i henhold til østre trase. Dette for å ivareta de trafikale forholdene vedrørende strekningen Fagernes – Lyngseidet og eventuell tunnelløsning i området Nordbotn-Tromsdalen.

3. Kommunestyret ber Statens vegvesen lage en overordnet og helhetlig utbyggingsplan for E8 i Tromsø kommune. Planen skal inneholde kostnadsoverslag og prioriteringsliste for hver

delutbygging, herunder også eventuell tunnelløsning i området Nordbotn – Tromsdalen. 

E8 nå, ikke senere

Ny E8 Sørbotn – Ramfjordmoen er frigjort for innsigelser fra fylkesmannen. Kombinasjonen av denne strekningen og Tindtunnelen Ramfjordmoen – Tomasjord kan gjennomføres uten mer venting. Traseforslaget med KU (konsekvensutredning) for Tindtunnelen ble levert til kommunen i august 2012. Kommunens forslag om E8-sløyfe rundt Nordbotn kan forlenge E8s gjennomføring med nye 3-5 år.

 

En fremtidsrettet E8 med Tindtunnel kan sikre at Tromsø kommer i posisjon og unngår viktige hindringer for byens ekspansjon og plass i landsdelens utvikling. Nåværende E8 er for dårlig. E8s vegsløyfe rundt Nordbotn og Sandvikhøyden er for dårlig.

Vi står gjerne til disposisjon for spørsmål og utdypning av våre merknader. 
 

Vennlig hilsen

POLARPORTEN A

Vedlegg: KU kortversjon (Se under Temarapporter).


E8 i Ramfjorden(tekst fra 2009)

Vegvesenet har utredet 4-5 forskjellige alternativ for ny E8 i Ramfjorden. Vegvesenets ulike utredninger har foregått siden før 1989 og fram til 2007 (se historikk).

Tind-tunnelen skal ha en tilknytning til E8 i Ramfjord. I 2003 vedtok Vegdirektoratet og Miljøverndepartementet at Tind-tunnelen vil bli den nye E8 når den blir realisert. Dette skjedde ved vedtaket om konsekvensutredning (KU) for Tind-tunnelen.

KU for Tind-tunnelen er avsluttet nå, og resultatene tilsier at Tind-tunnelens anbefalte trasé vil bli Ramfjordmoen – Tomasjord på 10,5 km med ny E8 i dagen over moen fram til Rv 91 (se kart).

Det lokale Vegvesenet har hittil ikke ønsket å utrede E8’s tilknytning til Tind-tunnelen, slik at man kan se de to prosjektene i sammenheng. 

Kommunestyret vedtok i august 2003 at Vegvesenet skal utarbeide forslag til reguleringsplan for Øvre vegalternativ, dvs på østsida av Ramfjorden, øst for Fagernes med E8 over Ramfjordmoen. Kommunestyret vedtok samtidig at man ikke har bemerkninger til om Vegvesenet eventuelt ser på alternativene vestre, Tind-tunnelen eller Lauksletta.

I mars 2005 la Vegvesenet fram et forprosjekt med østre-, vestre- og Fagernesalternativene. Vegvesenet anbefalte at man iverksetter utredning av ny kommunedelplan hvor man inkluderer disse 3 alternativene og eventuelt flere andre. Tilknytning til Tind-tunnelen er fremdeles ikke med i utredningene.

Tind-tunnelens trasé til Ramfjordmoen med ny E8 over moen fram til Rv 91 er vår positive respons til kommunestyrets vedtak i august 2003. 

Vegvesenets utredningsalternativ vises på vedlagt kart (se kart).

Vestre alternativ med bru over Ramfjorden til Leirbakken vil ifølge Vegvesenets forprosjekt i 2005 koste ca 383 mill kr ± 40 %. Hertil kommer kostnaden ved å føre trafikken på Rv 91 fra Nord-Troms, Breivikeidet og østre Ramfjord utenom Fagernes sentrum, dvs at nåværende E8 og Rv 91 må justeres med en tilleggskostnad på ca 100 mill kr.

Veg på østsida av fjorden koster ifølge Vegvesenet i 2005 ca 350 mill kr. Av dette vil Tind-tunnelen spare utlegg for Vegvesenet på ca 140 mill kr, fordi Tind-tunnelen føres fram til Rv 91 og eliminerer ca 4,8 km av ny planlagt E8.

Tind-tunnelen sparer også over 700 mill kr for Vegvesenet ved at 4-felts E8 gjennom hele Tromsdalen sentrum blir overflødig.

Vårt syn på Vegvesenets ulike veg-alternativ er beskrevet i artikkelen ”Ramfjord - Veivalg for E8. Bygging i 2010 eller etter 2016?” (se artikkel) Vi mener at en ny kommunedelplan med vestre alternativ er en unødvendig bruk av tid og utredningsressurser. Vi anbefaler at prosjektet føres så langt at man kan eliminere vestre alternativ pga enorme kostnader og tidsforsinkelser. 

Deretter kan tilknytning til Tind-tunnelen løses ved reguleringsplan for Sørbotn – Fagernes - Riksvei 91/Ramfjordmoen, istedenfor hele prosessen med ny kommunedelplan og tilhørende behandling hos kommunen, Vegvesenet og allehånde høringsinstanser.

Dette vil redusere utredningsprosessen og kan bevirke at E8 i Ramfjord kan få bevilgninger til gjennomføring. 

Den foreslåtte utredningsprosessen fra Vegvesenet kan forsinke både E8 i Ramfjord og Tind-tunnelen. (se KU-faser) 

Situasjonen i 2009

I mars 2008 vedtok kommunestyret Vegvesenets forslag for E8 på vestsida av Ramfjorden med bru til kostnad 685 mill kr. I forslag til NTP (Nasjonal Transportplan) våren 2009 var beløpet steget til 800 mill kr. Dette ble oppdelt til 400 mill i bompenger og 400 mill som avsetning i NTP for perioden 2010-13. Stortinget ble ikke informert om at Tind-tunnelens planforslag var fremlagt i oktober 2008.

Vegvesenet har etablert reguleringsprosessen med sikte på ferdig vedtatt regplan i 2011 og anleggsstart i 2012, før fylkestinget har behandlet Vegvesenets arbeidsplaner.

Kommunen og Vegvesenet forsøker så godt de kan å unngå behandling av Tind-tunnelens planforslag. Det gjenstår å se hvor lenge de klarer å utsette dette.


E8 i Tromsdalen

Vegvesenets siste forslag til reguleringsplan i 2005 går ut på å bygge 4-felts motorveg-E8 fra NOVA-rundkjøringen gjennom hele Tromsdalen sentrum til Tromsøysundtunnelen. 4-feltsplanene er senere utvidet til å omfatte Nova - Solligården i sør og Tomasjord - Lunheim nord i Tromsdalen.

Dette reguleringsforslaget kom i først i 2003 og ble avvist i Planutvalget i kommunen høsten 2005. Avvisningen av 4-felts E8 er et meget positivt bidrag til realisering av Tind-tunnelen. (se høringsuttalelse og merknadsbehandling)

Det ble også vedtatt at Vegvesenet skal arbeide videre med kommunedelplanen for E8 i Tromsdalen, men gatebruksplanen for Tromsdalen skal muligens behandles først. Reguleringsforslaget gjelder både for E8 og for nytt boligprosjekt ved sjøen (Theodors Brygger). Berørte instanser ser ut til å være enige om at vegplanene må finne en løsning før boligprosjektet kan behandles.

Tind-tunnelen til Tomasjord vil medføre at Ramfjord-trafikken føres utenom Tromsdalen sentrum, NOVA-krysset, Kirkekrysset og boligprosjektet. Derved reduseres trafikken på nåværende E8 forbi Hungeren til Tromsdalen sentrum til under halvparten av dagens trafikkmengde. Hovedmengden av biltrafikken fra Ramfjord blir ført til Tromsøysundtunnelen istedenfor Brua. 4-felts E8 blir da overflødig utifra trafikkmengdene. (se artikkel)

Dette kan spare Vegvesenet for over 700 mill kr som blir tilgjengelig for andre gode prosjekter i Tromsø og distriktene. Tind-tunnelen bidrar med dette til bedre vegstandard for distriktene. 

Utbedring av nåværende 2-felts E8 i Tromsdalen er nødvendig og sterkt forsinket. Denne oppgraderingen forsinkes av Vegvesenet fordi man stadig opprettholder et forslag om 4-felts motorveg. Vegvesenet besørger da også at de nye boligfeltene blir forsinket. Boligplanene har vært under bearbeiding i hittil over 8 år.

For 4-felts E8 har Vegvesenet ingen finansiering før kanskje en del år etter 2020. Imens vil man opprettholde en båndlegging av ca 110 eiendommer i Tromsdalen som berøres av 4-feltsforslaget. Etter 2020 vil foreslåtte trafikkløsninger ventelig være utgått på dato.

Tromsdalen Bydelsråd og befolkningen i Dalen har vært samstemmige i sin motstand mot 4-feltsforslaget. Hittil har det ikke ført til at Vegvesenet har endret sine forslag.

Sommeren 2005 er det gjennomført en del nye trafikktellinger i regi av kommunen og Vegvesenet, primært for å vurdere konsekvenser av lokal gatebruksplan for Tromsdalen. Det innebærer også at det er håp om å unngå 4-feltssaken ved hjelp av trafikkfaglige fakta.

I Vegvesenets trafikkplaner for E8 er det mye lokaltrafikk som unødvendig presses inn på E8 og feilaktig viser et oppkonstruert behov for E8-utbygging. Denne trafikken påtvinges lengre kjøreveg enn nødvendig og medfører større bilutgifter, større tidsbruk og høyere ulykkesrisiko. 

Ved at Tind-tunnelen blir ny E8 får kommunen og befolkningen gratis tilført nåværende E8 som vanlig lokal veg uten de restriksjoner for arealbruk og avkjørsler som gjelder på E8 i dag. Dette medfører nye næringsområder og boligområder, pluss bedre bruk av alle områder langs vegen. 

Noen av artiklene om Tind-tunnelen handler konkret om trafikkvirkninger i Tromsdalen. 

 

Se artikler... 

 

Bedre vegnett i Tromsdalen  (PDFfiles/bedrevegnettidalen.pdf)
E8 i Tromsdalen, 4-felts eller 2-felts internveg (
PDFfiles/E8iTromsdalen.pdf)
Tind-tunnelen og 4-felts veg gjennom Tromsdalen (
PDFfiles/Tindog4felt.pdf)