1. Tungtrafikk på ca 700 større transportvogntog pr døgn fjernes fra dagens E8 og fremføres isteden i Tindtunnelen. Samlet bilkjøring innenfor Tromsø kommune reduseres med ca 9 % i distansekm pga Tindtunnelen.

  2. 7.400 tonn kulldioksyd (CO2) fjernes fra området hvert år, dvs 15 % reduksjon av bilavgassene i området.

  3. Ulykkesskadene reduseres på E8 som følge av kraftig redusert kjørelengde og bedre vegstandard.

  4. Mengden av NOx (nitrogenavgasser) reduseres med ca 15 %.

  5. Støyplagen fra trafikken reduseres med ca 30 % i området Tomasjord – Tromsdalen - Sandvikhøyden – Fagernes (nåværende E8).

  6. E8-trafikken fjernes fra Tromsdalen sentrum og Fagernes sentrum. Det blir mindre trafikk til sentrumsgatene på Tromsøya.

  7. Syklende og gående kan ta i bruk lokalvegen i Ramfjord (nåværende E8) uten farlig trafikkrisiko.

  8. Tindtunnelens trasé unngår at E8 fjerner boliger i Fagernes og Tromsdalen sentrum.

  9. Innspart bilkjøring utgjør 8,5 – 13,5 km pr tur i Tindtunnelen. For et gjennomsnittsår utgjør dette ca 24.200.000 bilkm innspart.

  10. Tindtunnelen forkorter ny E8-bygging i Ramfjord med ca 2,5 km og unngår bru over fjorden med kostnadsinnsparing minst 350 mill kr. I Tromsdalen sentrum unngår Vegvesenet å bygge ny 4-felts veg til over 1.000 mill kr. Disse midlene kan bli tilgjengelig for andre vegprosjekter i distriktene og i Tromsø.


Tindtunnelen Tromsø AS Telefon: 91885443
Hans Nilsensv 1
9020 Tromsdalen